Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí năm học 2018-2019

I. Đối tượng thực hiện miễn giảm theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ

 

TT

Đối tượng

Hồ sơ

(Bản sao hoặc bản photocopy có công chứng, không nhận bản gốc)

A. Đối tượng được miễn học phí:

1

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Cụ thể:

-  Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có).

-    Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

-    Con của liệt sỹ.

-    Con của thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh.

-    Con của bệnh binh.

-   Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1. Đơn đề nghị MGHP (HSSV nhận tại Phòng đào tạo khi đến nộp hồ sơ).

2. Giấy khai sinh (bản photo có công chứng hoặc bản sao đóng dấu mộc đỏ)

3. Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định.

- Nếu là con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh: SV nộp bản photo có công chứng thẻ thương tật của bố hoặc mẹ và giấy xác nhận của Phòng lao động thương binh và xã hội nơi quản lý hồ sơ chính sách của bố hoặc mẹ.

 

2

SV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ.

1.  Đơn đề nghị MGHP (HSSV nhận tại Phòng đào tạo khi đến nộp hồ sơ).

2. Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp phường (xã) cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận (huyện) đối với đối tượng được quy định.

3. Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân phường (xã) cấp hoặc xác nhận cho đối tượng được quy định.

3

Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học cao đẳng, đại học băn bằng thứ nhất:

a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

b) Mồ côi cả cha và mẹ;

c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;

d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

e) Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;

g) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

h) Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

i) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

k) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thi gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

l) Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sbảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

1. Đơn đề nghị MGHP (HSSV nhận tại Phòng đào tạo khi đến nộp hồ sơ).

2. Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng được quy định và Kèm theo giấy chứng tử của ba, mẹ hoặc giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ của địa phương.

 

4

SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

1. Đơn đề nghị MGHP (HSSV nhận tại Phòng đào tạo khi đến nộp hồ sơ).

2. Giấy khai sinh (bản photo có công chứng hoặc bản sao đóng mộc đỏ)

3. Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân phường (xã) cấp hoặc xác nhận cho đối tượng được quy định.

5

SV là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

 • Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;
 •  Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định (sinh viên xem ở điểm B  thứ tự số 1 phía dưới).

1. Đơn đề nghị MGHP (HSSV nhận tại Phòng đào tạo khi đến nộp hồ sơ).

2. Giấy khai sinh (bản photo có công chứng hoặc bản sao đóng dấu mộc đỏ)

3. Bản photocopy  sổ hộ khẩu thường trú có công chứng trong vòng 03 tháng.

4. Giấy xác nhận sinh viên đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của UBND cấp quận (huyện) (nếu có).

B. Đối tượng được giảm 70% học phí:

1

SV là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo qui định của cơ quan có thẩm quyền.

CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH DANH MỤC VÙNG, ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ-XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

 

1. Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015;

2. Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015;

3. Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135 và Quyết định số 130/QĐ-UBDT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.

4. Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 8/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.

5. Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh Mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

6. Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh Mục các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

7. Các địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục II ban hành theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư.

Các quyết định khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới về danh sách các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn (nếu có).

1. Đơn đề nghị MGHP (HSSV nhận tại Phòng đào tạo khi đến nộp hồ sơ).

2. Giấy khai sinh (bản photo có công chứng hoặc bản sao đóng mộc đỏ)

3. Bản photocopy sổ hộ khẩu thường trú có công chứng trong vòng 03 tháng.

4. Giấy xác nhận sinh viên đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của UBND cấp quận (huyện) (nếu có).

C. Đối tượng được giảm 50% học phí:

1

SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

1. Đơn đề nghị MGHP (HSSV nhận tại Phòng đào tạo khi đến nộp hồ sơ).

2. Giấy khai sinh (bản photo có công chứng hoặc bản sao đóng mộc đỏ)

3. Bản photocopy có công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

                                            

 

II. Một số điểm chú ý:

1/ Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2018 tại Phòng trực tuyển sinh trước cổng trường (gặp cô Mai)

2/ Nộp hồ sơ:

- HSSV khóa mới (Khối lớp 186-):  Nộp đầy đủ hồ sơ theo từng đối tượng quy định.

- HSSV các khóa còn lại (Khối lớp 176; 175; 16CY103):

 1. Ở mục A - Đối tượng được miễn học phí
  • Số thứ tự 1, 3 và 6: HSSV chỉ làm đơn đề nghị miễn, giảm học phí.
  • Số thứ tự 2,4: HSSV nộp bổ sung 01 giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.
  • Số thứ tự 5: HSSV nộp bổ sung bản photocopy sổ hộ khẩu thường trú có công chứng trong vòng 03 tháng và Giấy xác nhận sinh viên đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của UBND cấp quận (huyện) (nếu có).
 2. Ở mục B - Đối tượng được giảm 70% học phí: HSSV nộp bổ sung bản photocopy sổ hộ khẩu thường trú có công chứng trong vòng 03 tháng và Giấy xác nhận sinh viên đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của UBND cấp quận (huyện) (nếu có).
 3. mục C - Đối tượng được giảm 50% học phí: HSSV chỉ làm đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

          - Nếu các năm học trước sinh viên chưa nộp hồ sơ miễn giảm học phí thì phải nộp đầy đủ hồ sơ theo đối tượng thuộc mục I để hưởng miễn giảm học phí từ năm học 2018-2019.

 

II. Thực hiện giảm học phí cho anh, chị, em ruột đang cùng học tại trường theo đúng tiến độ đào tạo.

a/ Đối tượng

 • Anh/chị em ruột (cùng cha mẹ) đang học trình độ đại học, cao đẳng chính quy theo đúng tiến độ đào tạo của Trường thì kể từ người học thứ 2 sẽ được miễn giảm học phí theo từng năm học.

b/ Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị xét giảm học phí.
 • Sổ hộ khẩu thường trú có công chứng trong vòng 03 tháng.

c/ Thời gian nộp: vào đầu học kỳ 2/2018-2019

 

Lưu ý:  Trong quá trình thực hiện hồ sơ, nếu sinh viên có thắc mắc gì thì liên hệ Phòng đào tạo (P.010) gặp thầy Hoàng Em hoặc cô Mai để được hỗ trợ giải quyết.