Nhảy đến nội dung
x

[CĐ, TC] Khối lớp 15C,16C,15N,176 - Thông báo nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2017-2018 theo Nghị định 86//2015/NĐ-CP và Quyết định 924/TĐT-QĐ

1/  Đối tượng nhận

  • Học sinh TCCN 3 năm khối lớp 15C , 16CY103
  • Sinh viên thuộc diện chính sách theo nghị định 86/2015 và quyết định 924/QĐTĐT  (danh sách đính kèm)

2/ Thời gian nhận

  • Thời gian:  từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2018 (từ thứ hai đến thứ sáu – sáng 7hh30 đến 11h30; chiều 13h00 đến 17h00)
  • Địa điểm nhận: Phòng trực trước cổng Trường (liên hệ cô Mai)