Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Thời khóa biểu các môn học trả nợ ở học kỳ phụ - Đợt tháng 7/2018

- Tuần 44: bắt đầu Từ ngày 02/07/2018- 08/07/2018, Tuần 45: 09/07/2018 - 15/07/2018
- Ca 1: 7h15 → 9h10; Ca 2: 9h30 → 11h20; Ca 3: 12h30 → 14h25; Ca 4: 14h45 → 16h35; Ca 5: 17h45 → 21h00
-  HSSV phải tham dự lớp học đầy đủ, có tổ chức điểm danh và không được vắng bất kì buổi học nào (vắng 1 buổi sẽ bị cấm thi)
-  HSSV làm 1 bài kiểm tra trong quá trình học (1 bài hệ số 2). Hình thức kiểm định phù hợp với môn học và điểm tối đa đạt được là 5.0 điểm.
-  Trường chỉ tổ chức thi kết thúc môn 01 lần duy nhất và tính điểm tối đa là 5.0 cho những HSSV có kết quả làm bài là “đạt”
                             
TT Ngành học/ lớp Mã môn học Tên môn học SS Số tiết Thứ  Ca Tuần học Phòng  Số tuần học Ngày
bắt đầu
Ngày
 kết thúc
Giáo viên giảng dạy Số bài kiểm tra
1 15CL103 1414006 Kỹ thuật lạnh ứng dụng 1 5 6 1,2 44 104 1 06/07/2018 06/07/2018 Đào Huy Tuấn 1
2 17611111 17611013 Viết 1 1 5 2 3,4 45 208 1 09/07/2018 09/07/2018 Đỗ Thị Hoa Quyên 1
3 15NK101 2012013 Ngoại ngữ chuyên ngành 1 5 3 3,4 45 206 1 10/07/2018 10/07/2018 Đỗ Thị Hoa Quyên 1
4 15NT401 0912008 Cơ sở dữ liệu 1 5 3 3,4 45 203 1 10/07/2018 10/07/2018 Doãn Xuân Thanh  1
5 15CH, 16CH 0713019 Thiết kế Logo 2 5 2 3,4 45 004 1 09/07/2018 09/07/2018 Hà Thị Thúy Hằng 1
6 17602111 17602006 Nghiên cứu thiên nhiên 1 5 6 1,2 44 004 1 06/07/2018 06/07/2018 Hà Thị Thúy Hằng 1
7 15NK101 0112027 Kế toán doanh nghiệp 4 1 10 6,7 3,4 44 206 1 06/07/2018 07/07/2018 Hồ Thanh Thảo 1
8 15NT401 2012011 Ngoại ngữ chuyên ngành 2 5 2 1,2 45 207 1 09/07/2018 09/07/2018 Hoàng Khắc Huy 1
9 17611111 17611016 Ngữ âm và âm vị học 6 10 6 3,4 44-45 206 2 06/07/2018 13/07/2018 Hoàng Khắc Huy 1
10 15CT403 0944003 Mạng máy tính căn bản 1 5 2 1,2 45 203 1 09/07/2018 09/07/2018 Lê Viết Thanh 1
11 15NT/15CT403 0944001 Cơ sở hạ tầng mạng 3 5 6 1,2 44 203 1 06/07/2018 06/07/2018 Lê Viết Thanh 1
12 17607311/17607211 17607003 Toán rời rạc 5 10 6 3,4 44-45 207 2 06/07/2018 13/07/2018 Lê Viết Thanh 1
13 15CN103 0514010 Nghiệp vụ lễ tân 1 5 3 1,2 45 003 1 10/07/2018 10/07/2018 Nguyễn Thị Trang Nhung 1
14 17606111 17606006 Cơ sở văn hóa Việt Nam 8 10 6 1,2 44-45 207 2 06/07/2018 13/07/2018 Nguyễn Thị Trang Nhung 1
15 15CN103/17606111 17606001 Tổng quan du lịch/
Tổng quan du lịch và lưu trú du lịch
5 10 2,3 3,4 45 207 1 09/07/2018 10/07/2018 Nguyễn Thị Trang Nhung 1
16 15CH, 16CH 0714016 Thiết kế catalogue-brochure 5 10 4,6 1,2 45 004 1 11/07/2018 13/07/2018 Nguyễn Thu Hương 1
17 15CH, 16CH 0714015 Poster chính trị - quảng cáo 1 5 5 3,4 45 004 1 12/07/2018 12/07/2018 Nguyễn Thu Hương 1
18 17611111 17606035 Địa lý tài nguyên du lịch 3 0 3 1,2 45 P.10 1 10/07/2018 10/07/2018 Nhận đề cương  1
19 17611111 17611010 Đọc 1 4 5 4 1,2 45 206 1 11/07/2018 11/07/2018 Phạm Thị Hòa 1
20 17611111 17611007 Nghe - Nói 1 1 5 6 1,2 45 211 1 13/07/2018 13/07/2018 Phạm Thị Hòa 1
21 17601211 17601002 An toàn điện 1 5 2 1,2 45 001 1 09/07/2018 09/07/2018 Trần Ngọc Bình  1
22 17601211 17601006 Khí cụ điện 1 5 6 1,2 45 001 1 13/07/2018 13/07/2018 Trần Ngọc Bình  1
23 15CN103 0514005 Tổ chức kinh doanh nhà hàng 1 5 6 1,2 44 209 1 06/07/2018 06/07/2018 Trần Thị Bích Duyên 1
24 17606111 17606012 Nghiệp vụ ẩm thực 1 1 5 6 1,2 44 003 1 06/07/2018 06/07/2018 Vũ Mạnh Cường 1
25 15N,15C,16C 2012005 Chính trị/Giáo dục chính trị 4 5 6 3,4 44 208 1 06/07/2018 06/07/2018 Vũ Mạnh Cường 1
26 15NK101 0112014 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 5 2 3,4 45 206 1 09/07/2018 09/07/2018 Vũ Phạm Tín 1
27 17603111/17613111 17613031 Nguyên lý thống kê/
 Thống kê trong KD-KT
4 5 4 3,4 45 206 1 11/07/2018 11/07/2018 Vũ Phạm Tín 1
28 17606111 17606002 Quản trị học 2 5 6 3,4 44 209 1 06/07/2018 06/07/2018 Vũ Phạm Tín 1
29 17603111 17613003 Kinh tế vi mô 10 15 2,6 1,2 45 208 1 09/07/2018 13/07/2018 Vũ Phạm Tín 1