Nhảy đến nội dung
x
[CĐ,TC] Khối lớp 176,175 - Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học đối với HSSV bậc Cao đẳng, Trung cấp tuyển sinh năm 2017

1/ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh (Không áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với Sinh viên ngành Tiếng Anh)

Biểu mẫu dành cho HSSV
STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Mẫu phúc khảo - khiếu nại điểm bài thi
Subscribe to Quy định-Quy chế-Khung năm học